Informationen zur Darstellung dieser Seite in älteren Browsern
LCI Publisher Universitaet Hamburg

Index Name

Bai, Ru-Ke

Alternative Writings

Bai, R.-K.;   Bai, R.K.;   Bai, Ruke

Co-authors

Cheng, Si-Xue;   Chung, Tai-Shung;   Fan, Zhen;   He, Chao-Bin;   Kong, Bin;   Liu, Chun-Qing;   Liu, Yubiao;   Pan, Cai-Yuan;   Shen, Zhong-Rong;   Sun, Wu;   Uryu, Toshiyuki;   Wang, Mingzhe;   Wu, Chengpei;   Xie, Ping;   Zhang, Rong-Ben;   Zou, Ying-Fang;   Zou, Yingfeng

Publication Titles

1994: Syntheses and characterization of a new type of liquid crystalline polyesters
1996: Electrooptical properties of polymer dispersed liquid crystal materials
1997: Preparation and studies on the properties of polymer network dispersed liquid crystal composite films
1997: The effect of matrix composition on the electro-optical properties of polymer dispersed liquid crystal
2001: Synthesis and characterization of a metal chelate-bridged quasi-ladder main chain discotic liquid crystal polymer

Sources

Chin. J. Polym. Sci., 12, 221
Gongneng Gaofenzi Xuebao, 10, 449
J. Appl. Phys., 80, 1991
Liq. Cryst., 28, 477
Phys. Lett. A, 234, 498


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang