Index Name

Bai, Bing-Lian

Alternative Writings

Bai, B.-L.;   Bai, B.L.;   Bai, Binglian

Co-authors

Clark, Noel A.;   Gong, Chengbo;   Li, Fan;   Li, Min;   Liu, Lihua;   Long, Beihong;   Pang, Dong-Mei;   Qu, Songnan;   Ran, Xia;   Shao, Ren-Fan;   Shi, Jianhua;   Tian, Wenjing;   Wang, Hai-Tao;   Wang, Yue;   Wu, Yuqing;   Xin, Hong;   Xu, Chunyan;   Xuan, Li;   Yu, Dingyi;   Yu, Zhi-Xin;   Zhang, Fenglong;   Zhang, Haihao;   Zhang, Peng;   Zhang, Xiaobing;   Zhao, Chengxiao;   Zhao, Lianjiu;   Zhao, Yunfeng;   Zhu, Chenhui;   Zou, Zhong-Fei

Publication Titles

2005: Phase behavior of supramolecules containing methoxy-azobenzene mesogenic liquid crystal groups
2005: Synthesis, supramolecular structure and liquid crystalline behaviour of hydrazide-modified 4-methoxyazobenzene derivatives
2006: Observation of intercalated smectic phases in symmetric liquid crystal dimers containing hydrazide groups
2006: Synthesis and liquid crystalline behavior of benzoic acid derivatives containing methoxyazobenzene
2007: Hydrazide-based non-symmetric liquid crystal dimers: synthesis and mesomorphic behavior
2007: Hydrazide-based organogels and liquid crystals with columnar order
2007: Liquid crystalline behaviour of benzoic acid derivatives containing alkoxyazobenzene
2007: Twin-Tapered Molecules Containing Bi-dihydrazine Units: Self-Assembly through Intermolecular Quadruple Hydrogen Bonding and Liquid Crystalline Behavior
2008: Liquid crystal dimers
2008: Non-symmetric liquid crystal dimers containing the 4-nitrobenzohydrazide group: synthesis and mesomorphic behaviour
2008: Symmetric liquid crystal dimers containing hydrazide groups: parity-dependent smectic structure, hydrogen bonding and substitution effect
2008: Synthesis and liquid crystalline properties of hydrazide derivatives: hydrogen bonding, molecular dipole, and smectic structures
2008: Synthesis, liquid crystalline properties and fluorescence of polycatenar 1,3,4-oxadiazole derivatives
2009: The synthesis and mesomorphic behaviour of tetracatenar and hexacatenar bi-1,3,4-oxadiazole derivatives
2009: The synthesis and mesomorphic behaviour of tetracatenar di-hydrazine derivatives

Sources

Chem. Mater., 19, 4839
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 26, 1957
Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao, 27, 1767
J. Phys. Org. Chem., 20, 589
Liq. Cryst., 32, 755
Liq. Cryst., 33, 445
Liq. Cryst., 34, 659
Liq. Cryst., 35, 333
Liq. Cryst., 35, 793
Liq. Cryst., 35, 905
Liq. Cryst., 35, 967
Liq. Cryst., 36, 7
Liq. Cryst., 36, 817
New J. Chem., 31, 401
Youji Huaxue, 28, 1857


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang