Index Name

Babkov, L.M.

Similar Names

Babkov, Lev M.

Co-authors

Atakhodzhaev, A.K.;   Berezin, V.I.;   Davydova, N.I.;   Fialkov, Yu.A.;   Gnatyuk, I.I.;   Golovina, N.A.;   Gorshkova, O.V.;   Khakimov, I.N.;   Kosov, A.V.;   Lisetski, L.N.;   Polishchuk, A.P.;   Privalko, V.P.;   Puchkovskaya, G.A.;   Shilov, V.V.;   Tatarinov, S.I.;   Trukhachev, S.V.;   Tsukruk, V.V.;   Vedyaeva, E.S.;   Yakubov, A.;   Yakubov, A.A.;   Zalesskaya, I.M.

Publication Titles

1986: Fluorine-containing liquid crystals. 12. Polymorphism and peculiarities of intermolecular interactions of fluoroalkylbenzoic acids
1987: Investigation of the polymorphism and structure of crystals of fluoro-substituted alkylbenzoic acids by the IR spectroscopy methods
1988: Liquid crystals containing fluorine. Vibrational spectra, structure, and polymorphism of perfluorinated alkylcyclohexanecarboxylic acids
1990: IR absorption spectra and conformational transformations of perfluoroalkylcyclohexanecarboxylic acids
1990: Molecular structure and conformation changes of mesogen crystals
1991: Structure, polymorphism, and IR spectra of trifluorobutylcyclohexanecarboxylic acid
1992: Phase transitions and conformational motions of molecules from a homologous series of mesogens with alkyl radicals
1993: Effect of hydrogen bonding on the dynamics of polymorphism and mesomorphic state of long-chained aliphatic compounds
1993: IR study of the conformational mobility of 4-cyano-4'-n- alkoxybiphenyl
1994: Polymorphism and conformational mobility of mesogens
1994: Structural aspects of polymorphism in long-chain aliphatic compounds
1995: Vibrational spectra and structure of long-chain aliphatic compounds
1997: Conformation Mobility, Dynamic and Phase Transitions of Mesogenes
1998: Vibrational spectra and structure of 4-cyano-4'-(pentyloxy)biphenyl in different physical states
1999: Modelling of infrared spectra and structural aspects of polymorphism of mesogens with hydrogen bond
1999: Polymorphism and conformational mobility of molecules of long chain aliphatic compounds
2002: Structure and conformational mobility of 4'-pentyl-4-cyanobiphenyl from IR spectroscopic data
2005: IR spectra, modeling, structure features, and intermolecular interaction in 4-n-alkyl-4' cyanobiphenyls
2005: Investigation of 4'-n-alkyl-4-cyanobiphenyls structure features by IR spectroscopy methods

Sources

Eur. Conf. Liq. Cryst., Zakopane, 1997, C
J. Mol. Struct., 218, 207
J. Mol. Struct., 296, 29
J. Mol. Struct., 325, 177
J. Mol. Struct., 482-483, 453
J. Mol. Struct., 482-483, 457
J. Mol. Struct., 744-747, 425
J. Struct. Chem., 39, 44
J. Struct. Chem., 43, 1019
Khim. Fiz., 12, 944
Kristallografiya, 33, 1478
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 5773, 134
Ukr. Fiz. Zh. (Russ. Ed.), 31, 869
Ukr. Fiz. Zh. (Russ. Ed.), 36, 1103
Zh. Fiz. Khim., 66, 411
Zh. Fiz. Khim., 68, 1074
Zh. Prikl. Spektrosk., 47, 787
Zh. Prikl. Spektrosk., 53, 617
Zh. Strukt. Khim., 36 (2) 338


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang