Informationen zur Darstellung dieser Seite in älteren Browsern
LCI Publisher Universitaet Hamburg

Index Name

Azarova, G.I.

Co-authors

Blokhina, S.V.;   Klopov, V.I.;   Kopytov, S.V.;   Krestov, A.G.;   Novikov, I.V.;   Pirogov, A.I.

Publication Titles

1981: Tensimetric study of p-ethoxybenzylidene-p'-n-butylaniline
1986: Tensimetric study of p-n-hexyloxyphenyl-p'-n-butylbenzoate
1987: Mesomorphism and volumetric properties of a hexyloxycyanobiphenyl-heptane system
1990: Pressure-temperature diagrams of phase state of nematic liquid crystals
1991: Thermodynamics of binary mixtures of p-hexyloxy-p'-cyanobiphenyl nematic liquid crystal with heptane, ethylcyclohexane, and toluene

Sources

Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 24, 827
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 29 (12) 117
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 30 (10) 124
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 192, 53
Zh. Fiz. Khim., 65, 30


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang