Informationen zur Darstellung dieser Seite in älteren Browsern
LCI Publisher Universitaet Hamburg

Index Name

Astapova, T.V.

Similar Names

Astapova, Tatiana V.

Co-authors

Blagodatskikh, I.V.;   Godovskii, Yu.K.;   Godovsky, Yu.K.;   Lavrukhin, B.D.;   Makarova, N.N.;   Matukhina, E.V.;   Petrovskii, P.V.;   Yakubovich, O.V.

Publication Titles

1993: Mesomorphic cyclolinear organosiloxane and organocarbosiloxane block copolymers
1993: Synthesis, phase transitions, and mesomorphic state in trans-tactic cyclolinear organosiloxane copolymers
1999: Synthesis of cyclolinear polyorganocarbosiloxanes capable of self-organization


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang