Index Name

Aoyama, Kazuhiro

Alternative Writings

Aoyama, K.

Co-authors

Asaoka, Masanobu;   Enomoto, Takashi;   Kawasaki, Junji;   Kodera, Yasuhito;   Kodera, Yasuto;   Kojima, Makoto;   Mihara, Tadashi;   Miura, Kyoshi;   Miura, Seishi;   Mori, Sunao;   Nukanobu, Kouki;   Nukanobu, Tsuneki;   Onuma, Kenji;   Oonuma, Kenji;   Saito, Masamichi;   Sato, Bunryo;   Sato, Fumyoshi;   Sunaga, Masaki;   Takao, Hideaki;   Wada, Takatsugi;   Wada, Takatsugu;   Watanabe, Yasuyuki;   Yoshioka, Toshifumi

Publication Titles

1995: Liquid-crystal element and its manufacture
1995: Rubbing apparatus for manufacture of liquid crystal display with good orientation film
1995: Rubbing method for manufacture of liquid crystal display
1996: Liquid crystal device, image display apparatus, and image-forming apparatus
1996: Manufacture of liquid crystal display orientation film from polyamic acid
1997: Ferroelectric liquid crystal display with uniform orientation
1997: Liquid - crystal display device and process for production thereof
1999: Liquid-crystal cell for formation of high-quality images

Sources

EP 740.185 (1996/10/30)
EP 795.774 (1997/09/17)
JP 07.253.580 (1995/10/03)
JP 07.270.798 (1995/10/20)
JP 07.294.931 (1995/11/10)
JP 08.179.328 (1996/07/12)
JP 09.080.439 (1997/03/28)
JP 11.149.081 (1999/06/02)


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang