Index Name

Aoki, Yoshio

Similar Names

Aoki, Y.

Co-authors

Arisawa, Tatsuya;   Asep, Riswoko;   Haramoto, Yuichiro;   Hirose, Takuji;   Ichihashi, Tetsuya;   Ikeda, Yuko;   Ikuma, Naohiko;   Ikuma, Nohiko;   Ishikawa, Ken;   Ishizuka, Hirohito;   Isizuka, Hirohito;   Isono, Katsura;   Iwamoto, Masayuki;   Kato, Tomonori;   Kondo, Mariko;   Kuzuhara, Hiroyoshi;   Makanae, Taichi;   Masaki, Kazuyoshi;   Matsuoka, Koji;   Matsuoka, Kouji;   Miyashita, Tomomi;   Nagashima, Yutaka;   Nakamura, Shinichi;   Nakata, Michi;   Nanasawa, Masato;   Nishio, Rei;   Noda, Yohei;   Noguchi, Koji;   Nohira, Hiroyuki;   Nomoto, Satoru;   Sakaigawa, Akira;   Shimbo, Yoshio;   Shimono, Satoshi;   Shitara, Hiroaki;   Suzuki, Katsuaki;   Takanishi, Yoichi;   Takezoe, Hideo;   Tamura, Rui;   Tashiro, Yasumasa;   Terunuma, Daiyo;   Tojo, Kenta;   Tsunoda, Urara;   Uchida, Yoshiaki;   Uno, Masahiro;   Watabe, Takeyoshi;   Yamada, Yoko;   Yamauchi, Jun;   Yasutake, Mikio;   Yokokoji, Osamu

Publication Titles

1991: Liquid crystal compositions containing chiral alkylbenzene or -biphenyl compounds
1991: Mesomorphic compound, liquid-crystal compositions and devices using it, and display apparatus
1993: Synthesis and properties of optically active .alpha.-trifluoromethylbenzyl derivatives as new chiral dopants for ferroelectric liquid crystals
1995: New antiferroelectric liquid crystals with a trifluoromethyl group at the chiral center
1995: Optically active compounds, liquid crystal composition containing them, liquid crystal display devices using it, display method, and display apparatus
1995: Synthesis and properties of optically active .alpha.-trifluoromethylbenzyl derivatives for ferroelectric liquid crystals
1996: Novel antiferroelectric liquid crystals with a trifluoromethyl group at the chiral center
1997: A novel ferroelectric liquid crystal having a trifluoromethyl group at the chiral center
1997: The synthesis and mesomorphic properties of ferroelectric liquid crystals with a fluorinated asymmetric frame
1998: Antiferroelectric liquid crystals and their chiral structures
1998: Optically active phenylene compound, liquid crystal composition containing it, and display element
1998: Preparation of new carbosilane dendrimers carrying mesogenic groups
1998: Relationship between spontaneous polarization and absolute configuration of ferroelectric liquid crystalline compound having trifluoromethylbenzyl asymmetric frame
1998: Synthesis and helical twisting power of optically active 2-methylchroman-2-carboxlic acid derivatives as new chiral dopants for nematic liquid crystals
1998: Synthesis and properties of FLC with fluorinated asymmetric frames
1999: A novel liquid crystal showing antiferroelectric smectic C* and twist grain boundary phases
1999: Chiral agent for liquid crystal display device
1999: Preparation and Characterization of Novel Carbosilane Dendrimers Carrying Mesogens
1999: Preparation and characterization of carbosilane dendrimers carrying mesogens with chiral substituent
1999: Thin-film transistor and fabrication thereof
2000: Helical twisting power of new chiral dopants derived from 2-phenylpropanoic acid for nematic liquid crystals
2000: Stability of antiferroelectricity studied using a homologous series of antiferroelectric liquid crystals
2000: Synthesis and properties of ferroelectric liquid crystals derived from 5-alkyl-δ-valerolactones
2000: Synthesis of optically active 2-methylchroman derivatives and application to chiral dopants for nematic liquid crystals
2001: Synthesis and physical properties of laterally fluoro substituted ferroelectric liquid crystals with a fluoro substituted chiral terminal chain
2001: Synthesis of new chiral dopants derived from 2-phenylpropanoic acid derivatives for nematic liquid crystals
2002: Liquid crystal properties of new ionic liquid crystal compounds having a 1,3-dioxane ring
2002: Optical resolution of 5-alkyl-δ -valerolactones and synthesis of optically active 5-fluoroalkanols
2006: Design, Synthesis and Magnetic Properties of Chiral Organic Radical Liquid Crystals
2006: Ferroelectricity and Superparamagnetism of Chiral Organic Radical LCs
2006: Paramagnetic FLCs Containing an Organic Radical Component
2006: Physical properties of chiral dopants derived from optically active 4,4,4-trifluoro-3-{4-(4-methoxyphenyl)phenyl}butanoic acid for nematic liquid crystals
2006: Synthesis and Electric/Magnetic Properties of Novel Chiral Organic Radical LCs
2006: Synthesis and helical twisting power of chiral dopants derived from optically active 4,4,4-trifluoro-3-(6-methoxy-2-naphthyl)butanoic acid for nematic liquid crystals
2006: Synthesis and physical properties of optically active trans-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid derivatives.
2006: Synthesis of optically active 4,4,4-trifluoro-3-\{4-(4-methoxyphenyl)phenyl\}butanoic acid and its application to chiral dopant for nematic liquid crystals
2006: Unusual alignment phenomena of the chiral nematic liquid crystalline mixtures
2007: Effects of liquid crystalline superstructures on the intermolecular ferromagnetic interactions observed in all-organic radical liquid crystals
2007: Intermolecular Ferromagnetic Interactions Observed in Organic Radical Liquid Crystals
2007: Noble Orientation Change with Temperature in Nematic Liquid Crystalline Mixtures
2007: Study on unusual alignment phenomena of the chiral nematic liquid crystalline mixtures
2007: Synthesis and Characterization of Novel All-Organic Liquid Crystalline Radicals
2007: Synthesis and physical properties of optically active 4,4,4-trifluoro-3-{4-(4-methoxyphenyl)phenyl}butanoic acid derivatives
2007: Synthesis and physical properties of optically active trans-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid derivatives.
2007: Synthesis of atropisomeric chiral dopants applying chiral circular structure and their helical twisting power values
2007: Synthesis of optically active 4,4,4-trifluoro-(6-methoxy-2-naphthyl)butanoic acid and its aplication to chiral dopant for nematic liquid crystals
2008: Helical twisting power of optically active spiro compounds with a 3,3'-(4H,4'H)-spirobi(2H-naphtho[1,2-b]pyran) skeleton
2008: Synthesis and Characterization of Novel Radical Liquid Crystals Showing Ferroelectricity
2008: Synthesis of new chiral dopants derived from naproxen for nematic liquid crystals
2008: Unusual intermolecular magnetic interaction observed in an all-organic radical liquid crystal
2009: Magnetic-field-induced molecular alignment in an achiral liquid crystal spin-labeled by a nitroxyl group in the mesogen core
2009: Preparation and Properties of C2-Symmetric Organic Radical Compounds Showing Ferroelectric Liquid Crystal Properties
2009: Synthesis of optically active spiro compounds with a 3,3'-(4H,4'H)-spirobi(2H-naphtho[1,2-b]pyran) skeleton and their applications as chiral dopants for nematic liquid crystals

Sources

Abstr. Symp. Fund. Org. Chem., 18, 179
Abstr. Symp. Fund. Org. Chem., 18, 85
Abstr. Symp. Fund. Org. Chem., 37, 182
Bull. Chem. Soc. Jpn., 72, 2129
Bull. Chem. Soc. Jpn., 73, 259
Bull. Chem. Soc. Jpn., 74, 2219
Bull. Chem. Soc. Jpn., 82, 519
CACS Forum, 18, 22
Chem. Lett., 22, 113
Chem. Lett., 27, 261
Chem. Lett., 27, 59
Chem. Lett., 28, 565
Chem. Lett., 36, 380
Chem. Lett., 37, 1124
EP 440.134 (1991/08/07)
Enantiomer, 7, 33
Ferroelectrics, 178, 213
Ferroelectrics, 212, 273
Ferroelectrics, 212, 333
Ferroelectrics, 343, 119
Ferroelectrics, 365, 158
J. Fluorine Chem., 127, 620
J. Mater. Chem., 18, 2950
J. Mater. Chem., 19, 415
JP 03.220.140 (1991/09/27)
JP 07.101.894 (1995/04/18)
JP 10.251.185 (1998/09/22)
JP 11.214.696 (1999/08/06)
JP 11.255.675 (1999/09/21)
Jpn. J. Appl. Phys., Part 2, 39, L42
Liq. Cryst., 18, 197
Liq. Cryst., 19, 15
Liq. Cryst., 23, 537
Liq. Cryst., 23, 87
Liq. Cryst., 26, 97
Liq. Cryst., 28, 785
Liq. Cryst., 29, 87
Liq. Cryst., 35, 681
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 346, 35
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 346, 51
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 479, 213
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 509, 108
Proc. Jpn. Liq. Cryst. Soc. Annual Meeting, 2006, 162
Proc. Jpn. Liq. Cryst. Soc. Annual Meeting, 2006, 170
Proc. Jpn. Liq. Cryst. Soc. Annual Meeting, 2006, 173
Proc. Jpn. Liq. Cryst. Soc. Annual Meeting, 2006, 3
Proc. Jpn. Liq. Cryst. Soc. Annual Meeting, 2006, 69
Proc. Jpn. Liq. Cryst. Soc. Annual Meeting, 2007, 166
Proc. Jpn. Liq. Cryst. Soc. Annual Meeting, 2007, 211
Proc. Jpn. Liq. Cryst. Soc. Annual Meeting, 2007, 220
Proc. Jpn. Liq. Cryst. Soc. Annual Meeting, 2007, 236
Proc. Jpn. Liq. Cryst. Soc. Annual Meeting, 2007, 28
Proc. Jpn. Liq. Cryst. Soc. Annual Meeting, 2007, 41


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang