Index Name

Antonov, N.G.

Co-authors

Denisov, V.M.;   Gindin, V.A.;   Gribanov, A.V.;   Khachaturov, A.S.;   Kol'tsov, A.I.;   Zheglova, D.Kh.;   Zuev, V.V.

Publication Titles

1993: NMR spectra and cis,trans-isomerism of potentially mesogenic anilides of formylbenzoylmethanes


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang