Index Name

Antipov, Ye.M.

Alternative Writings

Antipov, Y..M.

Similar Names

Antipov, E.M.

Co-authors

Frenkin, E.I.;   Khotimskii, V.S.;   Plate, N.A.;   Polikarpov, V.M.;   Semenov, O.B.;   Volkov, V.V.

Publication Titles

1990: The mesophase state of poly(vinyltrimethylsilane)
1991: Structure of mesophase poly(vinyltrimethylsilane)


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang