Index Name

Andryushchenko, A.Yu.

Alternative Writings

Andryushchenko, A.Y..

Co-authors

Blank, A.B.;   Budakovsky, S.V.;   Grinyov, B.V.;   Shevtsov, N.I.

Publication Titles

2001: Studies of sorption properties of impregnated porous scintillator based on p-terphenyl


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang