Index Name

Andreeva, N.A.

Co-authors

Asinovskaya, D.N.;   Bilibin, A.Yu.;   Bitsenko, M.I.;   Eskin, V.E.;   Grigor'ev, A.I.;   Lukasov, S.V.;   Matveeva, G.N.;   Orlova, N.G.;   Osadchev, A.Yu.;   Piraner, O.N.;   Podol'skii, A.F.;   Savenkov, A.D.;   Shamanin, V.V.;   Sidorovich, A.V.;   Skorokhodov, S.S.;   Smirnova, G.S.;   Ten'kovtsev, A.V.;   Volkov, A.Ya.;   Volkova, L.A.;   Zuev, V.V.

Publication Titles

1980: Study of mesomorphic properties of solutions of block copolymers of butadiene with styrene and of isoprene with .alpha.-methylstyrene
1980: Study of the morphological properties of a polymer with mesogenic groups in the main chain
1982: Mesomorphic properties of solutions of isoprene-.alpha.-methylstyrene-isoprene triblock copolymer
1983: Molecular properties and phase states of a polymer with mesogenic groups in the main chain
1984: Mesomorphic properties of poly[terephthaloyl bis(4-oxybenzoates)] containing methylene and oxyethylene flexible units in the main chain
1984: Temperature transitions and mesomorphism in poly[decamethylene terephthaloylbis(p-oxybenzoate)]
1985: Comparative orientation of poly[(oligooxypropylene-200 and -250) terephthaloylbis(4-oxybenzoate)] molecules in magnetic and mechanical fields
1985: Mesomorphic properties of poly[oligooxypropylene terephthaloylbis(4-oxybenzoates)]
1985: Mesomorphic structure of poly[oligopropylene glycol (200) 4,4'-(terephthaloyloxy)bis(benzoate)]
1987: Molecular properties and structure of thermotropic poly(terephthaloyl-di-p-oxybenzoate) having flexible methylene and siloxane spacers
1989: Orientation of liquid-crystalline melts of poly[decamethylene terephthaloylbis(oxybenzoate)]
1989: Orientation of mesogenic groups of polyethylene glycol 300 terephthaloyl bis(p-oxyoenzoate) in liquid-crystalline melts
1991: Structure of a polymer having conformationally flexible mesogenic groups in the backbone
1991: Structure of poly(alkylene terephthaloyldi-p-oxybenzoates) having an odd number of methylene groups
1992: Mesomorphic properties of poly(1,1,3,3-tetramethyl-1,3- bis( hydroxymethyl)-1,3-disila-2-oxaterephthaloyl di-p-oxybenzoate)
1992: Mesomorphic properties of thermotropic poly[terephthaloylbis(4-oxybenzoyl)bis(4'-oxybenzoates)] with flexible spacers in the main chain
1993: Effect of the rigidity of mesogenic groups on liquid - crystalline properties of polymers
1998: Effect of amide groups and polymethylene flexible spacers on the mesogenic properties of poly(silarylene)s
1999: Synthesis and properties of silbenzylidene thermotropic liquid-crystalline polyesters

Sources

Vysokomol. Soedin. A, 22, 1393
Vysokomol. Soedin. A, 24, 1180
Vysokomol. Soedin. A, 25, 1082
Vysokomol. Soedin. A, 29, 1158
Vysokomol. Soedin. A, 31, 421
Vysokomol. Soedin. AB, 40, 1781
Vysokomol. Soedin. AB, 41, 417
Vysokomol. Soedin. B, 22, 891
Vysokomol. Soedin. B, 26, 143
Vysokomol. Soedin. B, 26, 591
Vysokomol. Soedin. B, 27, 4
Vysokomol. Soedin. B, 27, 758
Vysokomol. Soedin. B, 27, 830
Vysokomol. Soedin. B, 31, 305
Vysokomol. Soedin. B, 33, 498
Vysokomol. Soedin. B, 33, 728
Vysokomol. Soedin. B, 34 (2) 67
Vysokomol. Soedin. B, 34 (8) 71
Vysokomol. Soedin. B, 35, 147


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang