Index Name

Andreeva, L.N.

Similar Names

Andreeva, Larisa N.

Co-authors

Asinovskaya, D.N.;   Astapenko, E.P.;   Barmatov, E.B.;   Barmatov, U.B.;   Barmatova, M.V.;   Beliaeva, E.V.;   Belyaeva, E.V.;   Bilibin, A.Yu.;   Bol'shakov, M.N.;   Bushin, S.V.;   Dil'dina, E.V.;   Filippov, A.P.;   Klimova, N.V.;   Kolomiets, I.P.;   Kremer, F.;   Ksenofontov, I.V.;   Kurakina, V.O.;   Lavrenko, P.N.;   Lezov, A.V.;   Okatova, O.V.;   Poths, Holger;   Potsch, H.;   Rudaya, L.I.;   Shamanin, V.V.;   Shibaev, V.P.;   Skorokhodov, S.S.;   Smirnova, G.S.;   Tsevtkov, V.N.;   Tsvetkov, N.V.;   Tsvetkov, V.N.;   Zentel, Rudolf;   Zuev, V.V.

Publication Titles

1984: Diffusion and flow birefringence of alkylene-aromatic thermotropic polyesters
1986: Kerr effect in solutions of a thermotropically mesogenic alkylene-aromatic polyester
1987: Electrooptics of thermotropic mesogenic polymers in solution and in bulk
1988: Electrooptics of thermotropic mesogenic polymers in solution and in bulk
1989: Molecular physics of rigid-chain and mesogenic polymers
1991: Molecular-weight and conformational characteristics of thermotropic aromatic polyesters containing main-chain dimethylsiloxane fragments
1992: Elastic Deformation of Polymer and Low Molecular Weight Nematics in a Magnetic Field
1992: Elastic deformation of a nematic polymer in a magnetic field
1992: Elastic strain in nematics of aromatic polyesters in an electric field and their optical and dielectric anisotropy
1992: Orientational elastic deformations under action of an electric field in nematics with negative dielectric anisotropy
1993: Elastic orientational deformations in polymeric liquid crystals in electric fields: aromatic polyesters
1993: Orientational elastic deformations in polymer liquid crystals induced by electric fields: aromatic polyesters
1994: Elastic deformations in a magnetic field of a liquid-crystalline polymer with mesogenic groups in the main and side chains
1994: Elastic deformations in magnetic field of a liquid-crystalline polymer having mesogenic groups in the backbone and side chains
1996: Elastic deformation of a combined polymer nematic containing bimethylene fragments in the main chain
1997: Elastic deformation of nematic phase of a comblike polymer in a magnetic field
1997: Hydrodynamic, dynamical optical, and conformational properties of para-aromatic polyesters with dimethylsiloxane links in backbone chain
1997: Optical Anisotropy and Orientational Elastic Constants of Polymer High Temperature and Reentrant Nematics
1997: Orientational elastic deformations of high-temperature and reentrant polymer nematics in the magnetic field
1998: Effect of the length of flexible chain fragments on the curvature elasticity constants of thermotropic nematic liquid crystals of aromatic polyesters
1998: Optical anisotropy and orientational elastic constants of polymer high temperature and reentrant nematics
1999: Orientational elastic deformations of main-chain LC aromatic polyesters and low molecular weight nematics in a magnetic field
2000: Side-chain functionalized liquid crystalline polymers and blends, 3. Effect of intra- and intermolecular hydrogen bonds on the order parameter and elasticity constants of side-chain functionalized LC polymers
2001: Orientational Elastisity of 4,4'-bis[ω-(4-cyanobiphenyl-4'-yloxy)alkyloxy]biphenyls Nematics
2002: Electrooptical Properties of Main-Chain Mesogenic Polymers in Nematic State and Dilute Solutions
2006: Liquid crystalline thermotropic polymers with mesogens of V- and T-shaped type in the main chain

Sources

14th Int. Liq. Cryst. Conf., Pisa, 1992, F
Dokl. Akad. Nauk, 324, 1000
Dokl. Akad. Nauk, 327, 537
Eur. Conf. Liq. Cryst., Zakopane, 1997, O
Eur. Polym. J., 20, 817
Eur. Polym. J., 22, 543
Eur. Polym. J., 24, 565
Eur. Polym. J., 29, 1003
Eur. Polym. J., 30, 1461
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (3) 110
Macromol. Chem. Phys., 201, 2591
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 330, 191
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 366, 203
Mol. Cryst. Liq. Cryst. A, 373, 227
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 153, 217
Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng., 3318, 371
Sintez, Struktura i Svoistva Polimerov, 1989, L. 131
Vysokomol. Soedin. A, 34 (7) 104
Vysokomol. Soedin. A, 35, 292
Vysokomol. Soedin. AB, 36, 1137
Vysokomol. Soedin. AB, 38, 1357
Vysokomol. Soedin. AB, 39, 1048
Vysokomol. Soedin. AB, 39, 1376
Vysokomol. Soedin. AB, 39, 270
Vysokomol. Soedin. AB, 40, 672
Vysokomol. Soedin. B, 33, 913


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang