Index Name

Anan'eva, G.A.

Co-authors

Abramov, I.G.;   Bykova, V.V.;   Karmanova, T.V.;   Kormilitsyn, N.M.;   Kudrik, E.V.;   Lyubimova, T.V.;   Maizhlish, V.E.;   Maizlish, B.E.;   Maizlish, V.E.;   Semeikin, A.S.;   Semeykin, A.S.;   Shaposhnikov, G.P.;   Shirokov, A.V.;   Smirnova, A.I.;   Usol'tseva, Nadejda;   Znoiko, S.A.

Publication Titles

1989: Chromone phases of copper 4,4',4'',4'''-tetracarboxyphthalocyanine
1989: Spectral characteristics and lyomesomorphism of copper 4,4',4'',4'''-tetracarboxyphthalocyanine in aqueous ammonia solutions
1996: Synthesis and mesomorphism of tetra(4,5-didodecyloxy)phthalocyanine metal complexes
1998: Mesomorphism of tetra-4-alkoxy- and tetra-4-aryloxy-substituted phthalocyanines of copper
1999: Structure effect on lyotropic mesomorphism of the derivatives of tetrakis(4-sulfophenyl)porphyrin. I. System linear dimer of tetrakis(4-sulfophenyl)porphyrin sodium salt-ammonia-water
1999: Supramolecular organization in the disulfoindanthrone-water system
2000: Sulfamoyl-substituted copper phthalocyanines and their mesomorphic properties
2000: Synthesis and liquid crystalline properties of copper tetra-4-(n-alkoxycarbonyl)phthalocyanines
2008: Synthesis and mesomorphic properties of meso-alkyloxy-substituted tetraphenylporphine metallocomplexes
2009: Synthesis and properties of benzotriazolil-substituted phthalocyanines with bulky substituents

Sources

Colloid J., 61, 67
Izv. Akad. Nauk, Ser. Fiz., 60 (4) 105
Izv. Akad. Nauk, Ser. Fiz., 62 (8) 1647
Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved., Khim. Khim. Tekhnol., 32 (2) 55
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (1) 24
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (2) 28
Russ. Chem. Bull., 49, 132
Russ. J. Gen. Chem., 70, 145
Russ. J. Org. Chem., 35, 614
Zh. Fiz. Khim., 63, 2931


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang