Index Name

Amerik, Yu.B.

Alternative Writings

Amerik, Y..B.

Similar Names

Amerik, Y.B.;   Amerik, Yuri B.

Co-authors

Aldashev, R.A.;   Aristova, R.M.;   Arzaeva, L.A.;   Bagirov, I.A.;   Baturin, A.A.;   Baturina, A.A.;   Boguslavskii, L.I.;   Borisova, T.I.;   Burshtein, L.L.;   Bushin, S.V.;   Churanov, S.S.;   Diumtsev, E.I.;   Dreval, V.E.;   Fesenko, Yu.A.;   Filipenko, L.Ya.;   Frenkel, S.Ya.;   Gadzhiev, R.K.;   Grebneva, V.C.;   Grebneva, V.G.;   Grebneva, V.S.;   Gugeshashvili, M.I.;   Kadiev, Kh.M.;   Khadzhiev, S.N.;   Khodzhaeva, V.L.;   Kolbina, G.F.;   Konstantinov, I.I.;   Konstantinova, I.I.;   Korneeva, E.V.;   Korneyeva, Y.Y.;   Korolev, Yu.M.;   Koshevnik, A.Yu.;   Krasner, L.V.;   Krentsel, B.A.;   Kulichikhin, V.G.;   Lavrenko, P.N.;   Lipatov, Yu.S.;   Lokhonya, O.A.;   Makhov, A.F.;   Malakhaev, E.M.;   Malinovskaya, V.P.;   Mansurov, Z.A.;   Mashoshin, A.I.;   Mikhailova, N.A.;   Mogilevskii, L.Yu.;   Molchanov, Yu.V.;   Nasirov, F.M.;   Nechitailo, N.A.;   Okhrimenko, G.I.;   Ol'fert, A.I.;   Peker, T.V.;   Petrov, V.R.;   Plate, N.A.;   Platonov, V.A.;   Plotnikova, E.P.;   Pogodina, N.V.;   Polotskii, A.E.;   Polunin, E.V.;   Privalov, A.F.;   Radimov, N.P.;   Riumtsev, E.I.;   Rode, V.V.;   Rogovoi, V.N.;   Ryumtsev, E.I.;   Sanin, P.I.;   Semyakina, N.S.;   Shaltyko, L.G.;   Shepelevskii, A.A.;   Shilov, V.V.;   Shishkina, M.V.;   Shitov, V.V.;   Shklover, V.E.;   Shtennikova, I.N.;   Sidorenko, V.I.;   Silov, V.V.;   Sintov, A.A.;   Sitnov, A.A.;   Sobolevskii, A.L.;   Stepanova, T.P.;   Struchkov, Yu.T.;   Sultanov, T.N.;   Taits, E.M.;   Telyashev, G.G.;   Tsetkov, V.N.;   Tsukruk, V.V.;   Tsvetkov, V.N.;   Tutkabaeva, T.T.;   Usmanov, R.M.;   Vasil'eva, N.V.;   Vasyutinskaya, A.G.;   Vinogradov, G.V.;   Yanovskii, Yu.G.

Publication Titles

1967: Polymerization of certain vinyl monomers in liquid crystals
1967: Polymerization of p-methacryloyloxybenzoic acid. II. Polymerization of p-methacryloyloxybenzoic acid in the liquid crystalline state
1968: Polymerization of p-methacryloyloxybenzoic acid in mesomorphic and in liquid states
1969: Structural transformations during the polymerization of organized monomers
1970: Phase transformations of some derivatives of p-hydroxybenzoic acid
1971: Radical polymerization in anisotropic media in conditions of weak intermolecular interaction
1972: Intra- and supramolecular liquid-crystalline order in solutions of polymer molecules with anisotropically interacting chain side groups
1972: Liquid crystalline state copolymerization
1972: Reactivity and lifetime of macroradicals during the polymerization of p-[p-(cetyloxy)benzoyloxy]phenyl methacrylate
1973: Intramolecular liquid-crystal order in polymers with chain side groups
1973: Intramolecular order in copolymers of crystallike molecules
1973: Phase transition in a liquid crystal studied by Volta potential measurements
1974: p-Acylphenyl esters of p-n-alkoxybenzoic acids. I. Mesomorphic behavior
1975: Determination of the degree of order of mesomorphic p-n-alkoxybenzoic acids by ir dichroism method
1975: Intrinsic viscosity, diffusion, and sedimentation of copolymers of crystallike molecules
1975: Possible realization of the liquid crystalline state in polymers
1976: 1st Liq. Cryst. Conf. Soc. Countries, Halle
1976: Intramolecular liquid crystal structure in solutions of poly(nonyloxybenzamidostyrene)
1977: Electrooptics of crystallike molecules of random copolymers
1977: Intra-molecular Liquid-Crystalline Order in Solutions of Comb-like Polymers
1977: Mesomorphism of m-hydroxy-p-propionylphenyl esters of p-n-alkoxybenzoic acids
1978: Liquid-crystalline polymeric systems
1978: Study of the orientation of nematic liquid crystals using polarized light
1979: Types of mesomorphism of higher hydrocarbons
1981: 4th Liq. Cryst. Conf. Soc. Countries, Tbilisi
1981: Effect of the nature of pitches on the structure and thermal properties of coke prepared from them
1981: Liquid crystalline behavior of polymers on the basis of p-butyloxyphenyl p-hydroxybenzoate depending on the nature of the polymer main chain and length of the spacer group
1981: Liquid-crystal ordering in a series of comblike polymers made of phenylbenzoates with an alkoxy substituent of different length
1981: Structural features of liquid crystalline state of poly(p-(meth)-acryloyloxy-p-n-pentyloxyazobenzene)s in terms of x-ray evidence and Fourier analysis of intensity curves
1981: X-ray diffraction study of polymeric liquid crystals from p-hydroxy-p'-(n-amyloxy)azobenzene
1982: Conformation and optical anisotropy of comb-like macromolecules with mesogenic side groups
1982: Hydrodynamic and conformational properties of poly[p-(n-nonyloxy)phenyl p-(methacryloyloxy)benzoate] molecules
1982: Liquid-crystal properties of phenyl benzoates with an end methacrylate group
1982: Structural features of the liquid-crystal state of azobenzene and polymers made from it
1982: Structure of p-n-alkoxybenzoic acid esters in the liquid crystalline state
1982: X-ray diffraction studies on liquid crystalline order in vinyl polymers with mesogenic side groups
1983: Effect of the length of the aliphatic group on the character of liquid-crystalline ordering in polymers with phenylbenzoate side groups
1983: Formation of anisotropic structures during the heat treatment of fractions of pyrolysis pitches
1983: Packing of main chains in liquid-crystal polymers
1983: Structural characteristics of smectic ordering in polymers with acrylate- and methacrylate-based chains
1983: The effect of chemical constitution of mesogenic monomer unit on liquid crystalline properties of polymers
1984: Effect of shape of mesogenic groups on the formation of liquid crystalline phases in polymers
1984: Linear dilatometry study of temperature transitions in comb-like polymers with mesogenic substituents
1984: Molecular mobility in polymers with aromatic mesogenic groups in side chains
1985: NMR study of the liquid-crystalline order in partially oriented flexible polymers with mesogenic side groups
1985: Optical anisotropy and rigidity of molecules of a comb polymer with mesogenic side groups
1985: Sintering of coke and formation of coke structure in the presence of coal tar pitch as a mesogenic additive
1985: The solid state polymerization of diacetylenes. I. Crystal and molecular structure of 2,4-hexadiyne-1,6-di(p-n-hexyloxy)benzoate
1985: Viscoelastic properties of poly[p-(methacryloyloxy)phenyl p-(n-alkyloxy)benzoates] in a mesophase and in an isotropic melt according to data of a dynamic method
1985: Zhidk. Kristally (Ivanovo)
1986: Intramolecular mobility in solutions of polymers containing phenyl benzoate side groups
1986: Kinetics of formation of liquid-crystalline phase in a polymer having mesogenic side groups
1986: Mesophase-forming petroleum products as caking components of coal compositions
1987: Anisotropic pitches formed during thermal treatment of petroleum distillation residues.
1987: Intramolecular mobility in solutions of liquid-crystalline polymers having mesogenic fragments immediately connected to the backbone
1987: Structure of polymer blends and copolymers based on liquid crystalline compounds from phenyl benzoates
1988: Similarities and differences of mesophase polymer solutions and pitches: phase and rheological approaches
1989: Mesomorphism of hydrocarbons and carbonized petroleum pithes
1991: Deep conversion of heavy oil fractions through mesomorphous structures
1993: Raman scattering study of mesophase pitch
1995: Thermal polycondensation of tars extracted from low-temperature carbon black
1996: Structural transformations in mesophase pitches and formation of metal clusters in the pitch matrix during thermal treatment

Sources

1st Liq. Cryst. Conf. Soc. Countries, Halle, 1976, S6
4th Liq. Cryst. Conf. Soc. Countries, Tbilisi, 1981, D30
Acta Polym., 33, 63
Adv. Liq. Cryst. Res. Appl., (2) 943
Adv. Liq. Cryst. Res. Appl., (2) 959
Dokl. Akad. Nauk SSSR, 202, 586
Elektrokhimiya, 9, 662
Eur. Polym. J., 18, 1015
Eur. Polym. J., 19, 327
Eur. Polym. J., 20, 1127
Eur. Polym. J., 9, 481
Itogi Nauki Tekh.: Khim. Tekhnol. Vysokomol. Soedin., 12, 177
J. Phys. (Paris), Suppl., 36, C1, 55
J. Polym. Sci., Polym. Symp., 16, 1383
J. Polym. Sci., Polym. Symp., 23, 231
Khim. Volokna, (5) 67
Koks Khim., (3) 7
Koks Khim., (4) 16
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 16, 117
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 29, 1
Neftekhimiya, 19, 352
Neftekhimiya, 21, 472
Neftekhimiya, 23, 700
Neftekhimiya, 27, 847
Neftekhimiya, 31, 355
Neftekhimiya, 35, 62
Neftekhimiya, 36, 304
Polym. Prepr., 18 (2) 27
Polymer, 28, 1370
Ukr. Fiz. Zh. (Russ. Ed.), 27, 209
Vib. Spectrosc., 4, 167
Vysokomol. Soedin. A, 13, 1358
Vysokomol. Soedin. A, 14, 67
Vysokomol. Soedin. A, 15, 2570
Vysokomol. Soedin. A, 17, 2582
Vysokomol. Soedin. A, 18, 439
Vysokomol. Soedin. A, 19, 500
Vysokomol. Soedin. A, 23, 1533
Vysokomol. Soedin. A, 24, 1469
Vysokomol. Soedin. A, 24, 2047
Vysokomol. Soedin. A, 25, 526
Vysokomol. Soedin. A, 25, 679
Vysokomol. Soedin. A, 26, 2122
Vysokomol. Soedin. A, 27, 2206
Vysokomol. Soedin. A, 27, 319
Vysokomol. Soedin. A, 28, 850
Vysokomol. Soedin. A, 30, 2225
Vysokomol. Soedin. A, 9, 2591
Vysokomol. Soedin. B, 11, 824
Vysokomol. Soedin. B, 23, 818
Vysokomol. Soedin. B, 25, 726
Vysokomol. Soedin. B, 26, 201
Vysokomol. Soedin. B, 27, 212
Vysokomol. Soedin. B, 28, 705
Vysokomol. Soedin. B, 29, 782
Z. Kristallogr., 173, 25
Zh. Fiz. Khim., 44, 2100
Zh. Fiz. Khim., 51, 2389
Zh. Fiz. Khim., 52, 1182
Zh. Fiz. Khim., 56, 1675
Zh. Vses. Khim. O-va. im. D. I. Mendeleeva, 34, 592
Zhidk. Kristally (Ivanovo), 1985, 12
Zhidk. Kristally (Ivanovo), 1985, 3


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang