Index Name

Alexandriyskiy, V.V.

Similar Names

Alexandriysky, V.V.

Co-authors

Alexandriyskaya, E.V.;   Burmistrov, V.A.;   Koifman, O.I.;   Kuvshinova, S.A.;   Novikov, I.V.;   Volkov, V.V.;   Zav'yalov, A.V.;   Zhurko, G.A.

Publication Titles

1990: Zhidk. Kristally i ikh Primenenie (Ivanovo)
2003: Dynamic viscosity of 4-pentyloxy- and 4-heptyloxy-4'-cyanobiphenyls and their mixtures
2004: The influence of the aromatic non-mesogenic substances on the mesomorphic properties, density and orientation ordering of n-butyl-4(4'-ethyloxyphenyl-oxycarbonyl)phenyl carbonate
2005: Mesomorphic and physical properties of some 4-formylazobenzene derivatives
2005: Use of quantum chemistry calculations to establish molecular structure of some nematic Schiff bases
2008: Hydrogen bonds in the systems rod-like liquid crystal non-mesogen
2008: Influence of non-mesomorphic additives on the properties of liquid crystalline materials. I. Mixtures of cyanosubstituted mesogens with p-nitro-aniline and azobenzene

Sources

Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (1) 119
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (1) 89
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (1-2) 13
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (1-2) 37
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (2) 5
Liq. Cryst. Appl. (Ivanovo), (2) 72
Zhidk. Kristally i ikh Primenenie (Ivanovo), 1990, 69


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang