Index Name

Aleksandrueskii, V.V.

Co-authors

Burmistrov, V.A.;   Koifman, O.I.;   Lobanova, S.A.;   Moryganova, Yu.A.;   Volkov, V.V.

Publication Titles

1994: Magnetic susceptibility and molecular polarizability of 4-alkoxy-4'-formylazobenzenes
1994: Mesomorphic and bulk properties of binary mixtures of 4-hexyloxybenzylidene-4'-toluidine with 4-ethoxybenzylidene-4'-butylaniline


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang