Index Name

Aleksandrova, E.P.

Co-authors

Kallistov, O.V.;   Koton, M.M.;   Kudryavtsev, V.V.;   Lavrent'ev, V.K.;   Sidorovich, A.V.;   Silinskaya, I.G.;   Svetlichnyi, V.M.

Publication Titles

1983: Nature of the fluidity of some aromatic polyimides


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang