Index Name

Ajioka, Masanobu

Alternative Writings

Ajioka, M.

Co-authors

Karasawa, Akio;   Motoshima, Toshihiro;   Ohta, Masahiro;   Oikawa, Hideaki;   Otsuji, Atsuo;   Sakata, Yoshihiro;   Shibuya, Atsushi;   Suzuki, Rihoko;   Takagi, Masatoshi;   Takuma, Keisuke;   Urakami, Tatsuhiro;   Yamashita, Watura;   Yoshimura, Tomomi

Publication Titles

1998: Optical component and spirobiindan polymer therefor


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang