Index Name

Agel'menev, M.E.

Co-authors

Bazhikov, K.T.;   Bobkina, S.M.;   Bratukhin, S.M.;   Kasenov, Zh.M.;   Moldakhmetov, Z.M.;   Muldakhmetov, Z.M.;   Pak, V.G.;   Polikarpov, V.V.;   Shchelkunov, S.A.;   Sizykh, M.Yu.;   Sovetov, E.S.;   Yakovleva, O.A.

Publication Titles

1992: Electrooptical properties of the diphenylpropargyl diether of hydroquinone
1993: Synthesis of liquid crystals from arylpropargyl alcohols
1994: Electrooptical properties of representatives of the new class of acetylene compound-based liquid crystals
1999: Effect of substituents on the mesomorphism of acetylene compounds
1999: Sign inversion of the anisotropy of the dielectric constant of liquid crystals
2002: Effect of halogen atoms on the mesomorphism of acetylene compounds
2008: Computer simulations of the behavior of arylpropargyl phenol esters

Sources

Izv. Minist. Nauki Vyssh. Obraz. Resp. Kaz., Nats. Akad. Nauk Resp. Kaz., Ser. Khim., (3) 23
Izv. Nats. Akad. Nauk Resp. Kaz., Ser. Khim., (2) 20
Izv. Nats. Akad. Nauk Resp. Kaz., Ser. Khim., (2) 70
Russ. J. Phys. Chem. A, 82, 784
Zh. Fiz. Khim., 73, 2085
Zh. Fiz. Khim., 76, 1886
Zh. Prikl. Spektrosk., 56, 729


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang