Index Name

Adomenene, O.K.

Co-authors

Adomenas, P.V.;   Denis, G.I.;   Guryavichene, Yu.-Ya.B.-M.;   Ruolene, Y.I.

Publication Titles

1984: Synthesis of 4-alkoxy-4'-cyanobiphenyls
1985: 5-aya Vses. Konf. po Zhidk. Kristallam i ikh Prakt. Primeneniyu


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang