Index Name

Abdullin, B.M.

Co-authors

Dubovik, I.I.;   Markova, G.D.;   Pankov, V.S.;   Vasnev, V.A.;   Vinogradova, S.V.;   Voitekunas, V.Yu.

Publication Titles

1997: Carborane-containing liquid - crystalline polyarylates


Seiteninfo: Impressum | Last Change 1. Mai 2010 by Volkmar Vill und Ron Zenczykowski

Blättern: Seitenanfang